WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » Phê và tự phê Bạn đang truy cập các tiêu đề tại Mây Từ Khoá “Phê và tự phê”

Tỉnh táo để nhận diện

Tỉnh táo để nhận diện

Và hậu quả ai cũng rõ: Trống một nơi, dùi một nẻo. Ai hiểu được ai?

04:14:am 31/08/12 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Cuộc tắm rửa rất đáng ngờ

Cuộc tắm rửa rất đáng ngờ

Theo thông báo, cuộc kiểm điểm của bộ chính trị và ban bí thư vẫn chưa hoàn tất.

03:33:pm 21/08/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Vai trò người bảo hộ đã lỗi thời

Vai trò người bảo hộ đã lỗi thời

Mô hình một nhà nước gia trưởng mặc nhiên được các quan chức đảng Cộng sản thừa nhận trong thể chế chính trị hiện tại, vì những món lợi nhuận khổng lồ đem lại cho gia tộc và băng nhóm. Để duy trì mô hình này, họ rất cần một kiểu trật tự xã hội [...]

03:27:am 21/08/12 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »