WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » Thế lực thù địch Bạn đang truy cập các tiêu đề tại Mây Từ Khoá “Thế lực thù địch”

Thế lực thù địch trốn ở đâu?

Thế lực thù địch trốn ở đâu?

…kẻ thù đích thực của dân tộc là những kẻ đã rước Các Mác, Ăngen và Lê Nin về để đồng bào ruột thịt bắn giết lẫn nhau, con đấu cha – vợ tố chồng, đồng chí sát hại lẫn nhau, và đất nước đến nay vẫn ngụp lặn trong lạc hậu.

09:11:am 22/10/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Đâu là kẻ thù

Đâu là kẻ thù

Sự ngăn chặn bắt bớ của chính quyền đã chứng tỏ một phần nào bản chất sợ hãi, hèn nhát của họ. Theo lời bác Ngọc kể, thì sáng hôm đó công an, an ninh đã chặn cả 2 ngõ vào chùa, cấm không cho các bác thương binh, cựu tù nhân vào chùa nhận quà.

12:01:am 20/08/12 | Đăng tại ĐỘC GIẢ VIẾT | Đọc tiếp »