WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nhóm Cỏ Lạ – Bèo Dạt Mây Trôi

Nhóm Cỏ Lạ – Bèo Dạt Mây Trôi
Họ gồm 8 cô gái, là giảng viên và sinh viên Khoa Âm nhạc Dân tộc, Học viện Âm nhạc Quốc gia và Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Nhóm Cỏ Lạ có Vũ Thanh Hương – chơi sáo; Dương Thùy Anh – đàn nhị; Nguyễn Hồng Ánh – đàn tam thập lục; Phạm Ánh Hồng – đàn bầu; Nghiêm Kim Thu – đàn tỳ bà; Nguyễn Thu Trang — sáo; Nguyễn Khánh Chung – đàn tranh và Nguyễn Phương Thúy – ca sĩ.

Album Dấu Chấm Hỏi của nhóm Cỏ Lạ gồm 9 bài hát của nhiều nhạc sĩ khác nhau.

1. Bèo dạt mây trôi
2. Đêm xuân
3. Chiều phủ Tây Hồ
4. Suối Mơ
5. Ngựa Ô Huế
6. Hoa Vàng Mấy Độ
7. Đàn Cầm
8. Lời Ru Âu Lạc
9. Sóng

Mai Phương – Bèo Dạt Mây Trôi – Quan Họ Bắc Ninh
Album Còn Duyên của Mai Phương gồm có

1. Ai xuôi về
2. Bèo dạt mây trôi
3. Còn duyên
4. Chuông vàng gác cửa tam quan
5. Dệt gấm
6. Giữa tối hôm rằm
7. Mười nhớ
8. Ngồi tựa song đào
9. Tương phùng tương ngộ
10. Vào chùa

© T4vn.biz

Phản hồi