|

IMG_2031-7a83b

IMG_2031-7a83b
Quay trở lại thị sát sau hơn 1 năm, Bộ trưởng Y tế tiếp tục nghe và thấy...
IMG_2047-7a83b

Phản hồi