|

ttk dvm nk

Việt Nam thời tam đầu chế: Trần thiện Khiêm, Dương văn Minh, Nguyễn Khánh
Quốc trưởng Phan khắc Sửu và đại tướng Nguyễn Khánh

Phản hồi