|

NguyVanTha

Thiếu tá hải quân VNCH Ngụy Văn Thà

Phản hồi