WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Trò hề sửa đổi hiến pháp”

 1. Thiến Heo says:

  hiến pháp lộn lẹo thì sao
  4 điều thì bỏ còn điều 4 thui
  anh em ta kiến nghị rùi
  điều 4 sửa lại 4 điều giữ nguyên
  à há bỏ hồng giữ chuyên
  quyết tâm sai sửa còn nguyên 4 điều
  chìu chìu chim dzịt kiu chìu
  trông dzìa quê mẹ chín chìu ruột đau

Phản hồi