WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Hãy xuống đường cứu biển ngày 5 tháng 3

Hãy xuống đường cứu biển ngày 5 tháng 3

04:15:pm 28/02/17 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Cá mè một lứa

Cá mè một lứa

12:23:pm 23/02/17 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Thân phận của loài chó Formosa

Thân phận của loài chó Formosa

04:18:pm 16/02/17 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Tiếng kêu giữa sa mạc

Tiếng kêu giữa sa mạc

01:41:am 14/02/17 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Osin Trọng Lú

Osin Trọng Lú

04:11:am 05/02/17 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Con khỉ già đầu bạc đi xe buýt chúc tết nhân dân

Con khỉ già đầu bạc đi xe buýt chúc tết nhân dân

02:18:pm 02/02/17 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Năm gà khai bút

Năm gà khai bút

02:21:am 30/01/17 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Tết của dân bốn tỉnh miền Trung

Tết của dân bốn tỉnh miền Trung

06:11:am 28/01/17 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Dáng đứng của Trần Thị Nga

Dáng đứng của Trần Thị Nga

11:47:am 22/01/17 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Bốn tỉnh Miền Trung đang thức còn cả nước đang ngủ

Bốn tỉnh Miền Trung đang thức còn cả nước đang ngủ

02:29:am 20/01/17 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Bàn ủi con gà 2017

Bàn ủi con gà 2017

02:48:pm 16/01/17 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Sự kiện nổi bật năm 2016

Sự kiện nổi bật năm 2016

02:05:pm 14/01/17 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Bốn ngày Trọng lú đi chầu Tập ở Bắc Kinh

Bốn ngày Trọng lú đi chầu Tập ở Bắc Kinh

02:04:pm 14/01/17 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Khi công an còn đảng còn mình

Khi công an còn đảng còn mình

05:19:am 06/01/17 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Đổ ra rồi lại liếm vào

Đổ ra rồi lại liếm vào

12:48:pm 02/01/17 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Merry Christmas and Happy New Year

Merry Christmas and Happy New Year

01:50:pm 18/12/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhân vật của năm 2016

Nhân vật của năm 2016

Nhân vật của năm Nhân vật của năm hai nghìn mười sáu Không ai ngoài Phúc niểng của đảng ta Đừng phê phán chuyện chọn lầm hay bỏ sót Làm tổn thương nhà ngôn ngữ học Ba Đình Bằng Anh ngữ xếp loại bò ăn cỏ Nuốt xuống dạ dày rồi ợ lại mồm nhai [...]

04:42:pm 15/12/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Nhân quyền cho mạng blogger Việt Nam

Nhân quyền cho mạng blogger Việt Nam

05:26:am 11/12/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Lăng thời kỳ đồ đá đến lăng thời kỳ đồ đểu

Lăng thời kỳ đồ đá đến lăng thời kỳ đồ đểu

02:52:pm 08/12/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Quốc tang của bọn đầu gấu Ba Đình

Quốc tang của bọn đầu gấu Ba Đình

02:50:pm 06/12/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

La Havana cười Ba Đình khóc

La Havana cười Ba Đình khóc

02:50:pm 06/12/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

VC Get out of Little Saigon

VC Get out of Little Saigon

02:19:am 22/11/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Cửa sổ thông gió Formosa của nhà Trong Lú

Cửa sổ thông gió Formosa của nhà Trong Lú

04:35:pm 18/11/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Đồng chí Trọng lú tự sướng khi đến Bắc Ninh

Đồng chí Trọng lú tự sướng khi đến Bắc Ninh

03:39:pm 14/11/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Make America Great Again

Make America Great Again

04:06:am 11/11/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Cháy nhà lòi mặt Chuột

Cháy nhà lòi mặt Chuột

03:27:pm 02/11/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Thân phận chư hầu của Đinh Thế Huynh

Thân phận chư hầu của Đinh Thế Huynh

03:36:pm 28/10/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Mụ Ngân chống lũ

Mụ Ngân chống lũ

02:50:pm 23/10/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ

Chỉ thấy mưa sa trên màu cờ đỏ

01:25:pm 20/10/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Quà lại quả bịt mồm Trọng lú của Formosa

Quà lại quả bịt mồm Trọng lú của Formosa

01:30:pm 17/10/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »