WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

4 Phản hồi cho “Merry Christmas and Happy New Year”

 1. Phan Nguyên says:

  Merry Christmas & Happy New Year to Đàn Chim Việt.

 2. Phạm Ân says:

  Xin kính chúc Ban Biên Tập Đàn Chim Việt một mùa
  Giáng Sinh an bình và một năm mới vạn sự như ý.

 3. Trần Thành Lê says:

  Nhân dịp Giáng Sinh lại về, xin kính chúc toàn Ban Biên Tập
  Đàn Chim Việt một mùa Giáng Sinh thật an bình & hạnh phúc.

 4. Nguyễn Trọng Dân says:

  Merry X’mas and Happy New Year Đàn Chim Việt!

Phản hồi