WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:55:pm 29/12/16 Đăng ngày “December 29th, 2016”

Cuối năm nhìn ông Trump và ngẫm chuyện Việt Nam

Cuối  năm nhìn ông Trump và ngẫm chuyện Việt Nam

Trung quốc sẽ phải co lại, phải xuống nước, phải bớt hung hăng, ngang tàng và chắc chắn phải nhượng bộ Mỹ trong các vấn đề kinh tế và an ninh thế giới.

11:55:pm 29/12/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tham nhũng không từ một thứ gì

Tham nhũng không từ một thứ gì

Từ Lê Phước Hoài Bảo đến Vũ Quang Hải, Vũ Minh Hoàng, đều là những cậu ấm còn ham chơi, học hành dang dở. Cậu ấm Lê Phước Hoài Bảo còn ham chơi chim kiểng. Cậu ấm Vũ Minh Hoàng còn học hành chưa xong. Những cậu ấm, những “em chã” * chưa tự lo [...]

05:21:pm 29/12/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Người đầu bếp và những chuyện thú vị về bữa ăn của Bác Hồ

Người đầu bếp và những chuyện thú vị về bữa ăn của Bác Hồ

Ông Lơ tự hào kể, phục vụ Bác 9 năm trời, có 2 lần ông được Bác hỏi chuyện riêng.

04:14:pm 29/12/16 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »