WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:29:pm 08/12/16 Đăng ngày “December 8th, 2016”

Fidel Castro: hai bộ mặt

Fidel Castro: hai bộ mặt

Fidel Castro đã chết, kết thúc một cuộc đời sóng gió sôi nổi, để lại một quá khứ có nhiều tranh cãi dai dẳng. Phải chăng ông là lãnh tụ vĩ đại, nhà cách mạng kiệt xuất, đã có công khai sáng một chế độ tươi đẹp cho nhân dân Cuba, biến đất này từ [...]

05:29:pm 08/12/16 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Fidel Castro và “kẻ thù phương Bắc”

Fidel Castro và “kẻ thù phương Bắc”

Cựu Chủ tịch Fidel Castro của Cuba vừa qua đời, hưởng thọ 90 tuổi. Lãnh đạo lâu năm của đảo quốc sát cạnh Hoa Kỳ là người đã đối đầu với 11 tổng thống Mỹ từ hơn sáu thập niên qua. Thập niên trước, vì sức khoẻ yếu nên Fidel đã trao quyền lại cho [...]

04:57:pm 08/12/16 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Lăng thời kỳ đồ đá đến lăng thời kỳ đồ đểu

Lăng thời kỳ đồ đá đến lăng thời kỳ đồ đểu

02:52:pm 08/12/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »