|

qcn2

Quyển sách Câu Chuyện Về Quyền Con Người và bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền

là hai tài liệu chánh cho việc tổ chức Hội Luận trong buổi Dã Trại tại các

công viên ở Hà Nội - Sài Gòn - Nha Trang - Hải Phòng . . .(photo by: danlambao)
Quyển sách Câu Chuyện Về Quyền Con Người do Phong Trào Con Đường Việt Nam

thực hiện và phát hành kín trong nước. Photo by PTCĐVN

Phản hồi