WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Nguyen Xuan Nghia 2

Nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa, bị kết án tù 6 năm ngày 8/10/2009 tại Hải Phòng vì bị vu cho tội “tuyên truyền chống nhà nước...” Ông được Văn Bút Độc Lập trung quốc trao “Giải thưởng Can đảm viết như Lưu Hiểu Ba”.

Phản hồi