|

cn1

Công Nhân công ty Mỹ Phong đình công.
Công nhân đình công đòi tăng phụ cấp.
Gần 20 ngàn công nhân Cty Linh Trung 1 đình công.
1200 công nhân công ty Wondo Vina bị ngộ độc thức ăn.
do 1
do 2
do 3
do 4
cg1
cg2
cg3

Phản hồi