|

le thi tuyet mai

Di ảnh bà Lê Thị Tuyết Mai
Ông Hoàng Thu. (Ảnh: Hồ Phú Bôn)

Phản hồi