WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Duy vật biện chứng

Duy vật biện chứng

04:00:pm 11/03/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Học tập tư tưởng

Học tập tư tưởng

03:30:pm 04/03/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Quyết tâm chính trị

Quyết tâm chính trị

01:02:pm 23/02/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Sủa gia

Sủa gia

10:46:am 10/02/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Mừng sinh nhật 3-2

Mừng sinh nhật 3-2

03:17:am 03/02/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Execution in Paris 1973

Execution in Paris 1973

04:47:pm 29/01/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Remember

Remember

03:03:pm 24/01/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

WOAHHHHHH

WOAHHHHHH

04:03:pm 18/01/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Hero

Hero

03:57:pm 30/12/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Comrades, let’s go!!!

Comrades, let’s go!!!

05:58:pm 23/12/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Nhiệm vụ mới của Đại tá Trần Đăng Thanh

Nhiệm vụ mới của Đại tá Trần Đăng Thanh

05:39:pm 19/12/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Đồng chí ý thức hệ

Đồng chí ý thức hệ

12:11:pm 16/12/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Bốn tốt

Bốn tốt

01:45:am 29/11/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Bầu cử Mỹ 2012

Bầu cử Mỹ 2012

04:10:pm 02/11/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Giải mã nụ cười MONEY LISA

Giải mã nụ cười MONEY LISA

03:55:pm 23/10/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Release Phương Uyên

Release Phương Uyên

03:23:pm 21/10/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Chú Tư Ếch (S)

Chú Tư Ếch (S)

01:41:pm 19/10/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Smile of VICTORY

Smile of VICTORY

03:53:pm 16/10/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Anti corruption

Anti corruption

04:33:pm 08/10/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Nguyễn Chí Thiện (1939-2012)

Nguyễn Chí Thiện (1939-2012)

01:05:pm 03/10/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Hội Nghị Trung ương – Hội làng liềm

Hội Nghị Trung ương – Hội làng liềm

Hội Nghị Trng ương ĐCSVN họp ở Hà Nội từ ngày 1 đên 15/10/2012 với những đồn đoán về các biến động nhân sự trong cung đình triều đại CSVN  và “quy hoạch chiến lược” cứu đảng. Có thơ (Lê Diễn Đức) phụ hoạ cho tranh biếm hoạ trên đây của hoạ sĩ Nguyễn Tâm [...]

04:16:pm 02/10/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Việt kiều yêu đảng

Việt kiều yêu đảng

10:28:am 30/09/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Tự do là cái con c…

Tự do là cái con c…

Trung tá công an Vũ Văn HIển: Tự do là cái con c…

12:08:pm 26/09/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Just… shit

Just… shit

04:29:pm 24/09/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Dân – Đảng: Ai “bó tay” ai???

Dân – Đảng: Ai “bó tay” ai???

02:52:pm 17/09/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Hồi chuông Ba Dũng

Hồi chuông Ba Dũng

01:19:am 15/09/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Vá sông Tranh 2

Vá sông Tranh 2

12:15:am 11/09/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Những ai sẽ tiếp tục đứng phiá sau nữa???

Những ai sẽ tiếp tục đứng phiá sau nữa???

03:14:pm 09/09/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Hồng vệ binh

Hồng vệ binh

02:54:pm 07/09/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Cộng sinh kiểu cộng sản

Cộng sinh kiểu cộng sản

03:23:pm 05/09/12 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »