WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Ảnh lãnh tụ và lễ hội chém lợn ở Bắc Ninh

Ảnh lãnh tụ và lễ hội chém lợn ở Bắc Ninh

ĐCV lưu ý: Bạn không nên xem hình ảnh, nếu chưa đủ 18 tuổi

05:47:am 27/02/15 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nhiễm xạ do bị đầu độc

Nhiễm xạ do bị đầu độc

Nếu giả thiết ông Thanh bị đầu độc là thật, tôi tin ông ta đã làm những bản tố cáo cần thiết.

10:46:am 06/01/15 | Đăng tại KHOA HỌC, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nghĩ về 2 bài viết của ông Đặng Văn Âu

Nghĩ về 2 bài viết của ông Đặng Văn Âu

Ông “tuyên chiến” với cộng sản sau khi đã bay về Mỹ an toàn, bỏ mất dịp may hiếm có. Rất nhiều nhà tranh đấu hải ngoại muốn visa như ông nhưng không dễ gì có được.

05:52:am 16/01/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nhìn một góc là cái nhìn thiển cận

Nhìn một góc là cái nhìn thiển cận

… bài viết cần chú ý vì nó phản ảnh tư tưởng một bộ phận thanh niên lớn lên trong chế độ.

03:32:am 13/09/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Chúng tôi đứng ngồi lộn xộn

Chúng tôi đứng ngồi lộn xộn

Đất nhất định không chật, thưa anh Gió, nhưng tại chúng tôi đứng ngồi lộn xộn quá, chẳng ai chịu nghe ai.

03:09:am 28/08/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Thử tìm nguyên nhân căn bệnh vô cảm

Thử tìm nguyên nhân căn bệnh vô cảm

Một xã hội tốt đẹp phải song hành với một hệ thống chính quyền tốt đẹp, trong đó sự trung thực là tiêu chí hàng đầu.

12:57:am 12/08/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Về với người hâm mộ, tại sao không?

Về với người hâm mộ, tại sao không?

Người mong đợi nhiều nhất có lẽ khán giả trong nước, họ muốn chị về để tận tai nghe những bản tình ca bất hủ của Trịnh Công Sơn.

09:14:am 10/10/12 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đổi mới hay cứ giữ như cũ?

Đổi mới hay cứ giữ như cũ?

Trả giá cho nền kinh tế chạy theo chỉ tiêu, đạo đức tan rã, giáo dục mất hướng, y tế quá tải, giao thông bế tắc.

04:32:am 20/12/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Chúng ta có nên tin vào lời tán tụng ngoại giao?

Chúng ta có nên tin vào lời tán tụng ngoại giao?

Người Việt vẫn tiếp tục ra đi bằng cách nầy hay cách khác để trốn chạy khỏi thiên đường của Bác. Chúng tôi có gì để hãnh diện về một con người như thế?

04:23:pm 26/11/11 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »