WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

“Hà Nội” của Vũ Bằng, Thạch Lam, Nguyễn Tuân đang… biến mất

“Hà Nội” của Vũ Bằng, Thạch Lam, Nguyễn Tuân đang… biến mất

Hà Nội luôn được các nhà văn nhìn dưới góc nhìn văn hóa hết sức chi tiết và kĩ lưỡng. Hà Nội hiện ra như một đô thị có lịch sử lâu đời, giàu có về sản vật, giàu có về truyền thống và đặc biệt là giàu có về bản sắc văn hóa mà [...]

12:00:am 28/06/10 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Sự khác biệt giữa chủ nghĩa Cộng sản Châu Âu và Châu Á

Sự khác biệt giữa chủ nghĩa Cộng sản Châu Âu và Châu Á

Chúng ta phải đặt câu hỏi: Tại sao kết quả của phong trào hòa bình và dân chủ lại quá khác nhau giữa Âu Châu và Á Châu?

12:10:am 30/04/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »