Home » 02:00:am 31/10/13 Đăng ngày “October 31st, 2013”

Nhưng có nghĩa gì đâu?

Nhưng có nghĩa gì đâu?

Đảng Cộng Sản cho các tổ chức chính trị – xã hội tồn tại, nhưng lại do chính họ thành lập và quản lý. Bản chất của các hội đoàn là đại diện và bảo vệ quyền lợi cho những nhóm lợi ích xã hội, thể hiện quyền tự do con người. Nhưng tất cả những điều đó còn có nghĩa gì khi mà phải chịu sự kiểm soát và lãnh đạo của đảng Cộng Sản?

02:00:am 31/10/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »