WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » Nhật Bản Bạn đang truy cập các tiêu đề tại Mây Từ Khoá “Nhật Bản”

Tokyo yêu cầu Trung Quốc bảo an cho người Nhật

Tokyo yêu cầu Trung Quốc bảo an cho người Nhật

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihiko Noda hôm nay yêu cầu Bắc Kinh bảo đảm an toàn cho các công dân và tài sản của Nhật ở Trung Quốc, khi làn sóng biểu tình, đập phá đang lan rộng ở các thành phố nước này.

02:43:pm 16/09/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »