1 Phản hồi cho “Mã thị Nịnh gặp Quy Kerry”

 1. Thái Rúi says:

  Ông Nỉnh ông Ninh
  Ông ra đầu đình ông gặp
  Ông Kẻ ông Ke

  Ông Kẻ ông Ke
  Ông ra đầu hè ông gặp
  Ông Nỉnh ông Ninh

  Ninh Ne đầu hè
  Ne Ninh Đầu đình
  Ninh Nỉnh Ninh Ninh
  Ne Nẻ Ne Ne

Phản hồi