WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Đầu Đem Đục Đường Đíu Đăng Đàn Đâu”

  1. Trọng Lờ says:

    Mả Tổ Của Ông Hồ Định Táng Trong ” Thiết kế Giống Con Bùi ” , Bảo Tàng Quốc Gia Mới ” Theo Thiết Kế ” Bướm Thị Nở Liên Xô ( Thị Nở Bướm Việt Nhỏ ) ” , Hỏi Làm Sao Đảng Không Bị Lung lay Tróc Gốc Nay Mai ?

Phản hồi