WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Họ thịt nhau

Họ thịt nhau

10:58:pm 11/09/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Liên kết vượn – Bộ Quốc phòng

Liên kết vượn – Bộ Quốc phòng

03:01:pm 01/03/16 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Suicide

Suicide

02:42:am 21/12/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Rước giặc vào nhà

Rước giặc vào nhà

02:03:pm 02/11/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Nhân sự đảng Mác Lê

Nhân sự đảng Mác Lê

01:33:pm 11/10/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

70 năm ngày côn an

70 năm ngày côn an

02:59:pm 23/08/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

When uncle red turns green

When uncle red turns green

11:40:am 10/08/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

When?

When?

04:13:pm 29/07/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Quốc doanh tu hú

Quốc doanh tu hú

Đầu cao su liếm dép cao su Khắp thế gian này mấy “thằng tu” Tư tưởng gặp nhau trào máu lửa Chỉ khổ thằng dân vốn trí ngu.  

03:23:pm 06/06/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Tranh không lời

Tranh không lời

01:39:am 11/05/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

ĐCS: vàng và máu

ĐCS: vàng và máu

ĐCS: vàng và máu

05:35:am 09/05/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Một thiên đường bịp và một phần ba lời bác

Một thiên đường bịp và một phần ba lời bác

01:29:am 28/04/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Đường may vụng về

Đường may vụng về

02:57:pm 14/04/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Chào mừng 40 năm giải phóng

Chào mừng 40 năm giải phóng

03:08:pm 06/04/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Hốt news…

Hốt news…

02:38:pm 05/01/15 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Đèo bòng

Đèo bòng

12:03:pm 30/11/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Lao động là vinh quang

Lao động là vinh quang

02:13:am 28/11/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Đổi chác – ngón nghề của Vẹm

Đổi chác – ngón nghề của Vẹm

12:55:am 22/10/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Vẹm

Vẹm

06:13:pm 26/04/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Truyền huyết xanh đến thối móng tay

Truyền huyết xanh đến thối móng tay

02:33:am 04/03/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Nút chặn TPP

Nút chặn TPP

01:13:pm 21/02/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Chờ khát cổ

Chờ khát cổ

04:01:pm 08/02/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Đồng chí Đinh

Đồng chí Đinh

05:02:pm 18/01/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Như làn gió độc

Như làn gió độc

02:21:am 10/01/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Kim Tiêm thương dân nghèo

Kim Tiêm thương dân nghèo

01:50:am 21/12/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Bám đất

Bám đất

02:12:am 22/09/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Ngộ độc tư tưởng

Ngộ độc tư tưởng

12:10:am 05/09/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Trả về quá khứ

Trả về quá khứ

02:18:pm 16/08/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Nghị định thần thông 72

Nghị định thần thông 72

02:06:pm 02/08/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Thực chất cuộc chiến

Thực chất cuộc chiến

07:53:am 28/04/13 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »