2 Phản hồi cho “Đồng chí Đinh”

 1. Thiến Heo says:

  hoàng sa đích thị của ta
  ù ù cạt cạt hóa ra của tàu
  hoàng sa nghĩ thiệt là rầu
  kẹt dzàng mí tốt của tàu chẳng ta

 2. Thiến Heo says:

  hoàng sa chính thiệt của … ta
  ù ù cạt cạt thành ra của … tàu
  trăm năm trong cõi người … ta
  tại dzàng mí tốt thành ra của … tàu

Phản hồi