WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 11:14:am 31/01/14 Đăng ngày “January 31st, 2014”

Tiếng pháo

Tiếng pháo

Thật là trớ trêu và lường gạt khi tập đoàn lãnh đạo Cộng Sản bắc Việt đã đề nghị lịnh ngưng bắn cho toàn dân Việt Nam cúng bái ông bà tổ tiên trong ba ngày Tết, để rồi chính những con người vô thần đó đã nuốt sống lịnh ngưng bắn của chính họ, và tấn công giết chết, chôn sống hằng hà sa số những người dân vô tội trong những giờ linh thiêng của đất nước.

11:14:am 31/01/14 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Đầu năm con Ngựa nói chuyện tương lai chính trị Hoa Kỳ

Đầu năm con Ngựa nói chuyện tương lai chính trị Hoa Kỳ

Đến giờ cả ông Biden lẫn bà Clinton vẫn chưa ai tuyên bố có ra tranh cử tổng thống hay không. Cả hai đều nằm trong danh sách ứng viên sáng giá nhất của đảng Dân Chủ, và cả hai đều có những lợi điểm chính trị mà những người khác không có.

08:37:am 31/01/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »