WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:59:am 23/01/14 Đăng ngày “January 23rd, 2014”

Thư gởi Thủ tướng về vụ bắt giữ trái phép 6 công dân lương thiện!

Thư gởi Thủ tướng  về vụ bắt giữ trái phép 6 công dân lương thiện!

Đức, ngày 22.1.2014 Kính gởi Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng Ngày hôm qua, 21.1.2014, tại “Hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2014 của Văn phòng Chính phủ“ (VPCP) chính Ông đã yêu cầu, VPCP phải cung cấp cho Thủ tướng những „ thông tin về những vấn đề mới nổi lên, những vấn đề [...]

04:59:am 23/01/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

‘Đảng vẫn chưa trưởng thành’

‘Đảng vẫn chưa trưởng thành’

Mùa Xuân năm 2014 đang đến với đất nước và dân tộc Việt Nam. Và cũng là lúc kỷ niệm lần thứ 84, ngày đảng CSVN được thành lập ở Quảng Châu, Trung Quốc. Đảng CSVN đã ra đời được 84 năm, với hơn nửa thế kỷ nắm quyền lãnh đạo đất nước, đã trải [...]

04:43:am 23/01/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »