WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:38:am 20/01/14 Đăng ngày “January 20th, 2014”

Văn tế tử sĩ Hoàng Sa

Văn tế tử sĩ Hoàng Sa

Dựng nước cõi Trời Nam, oai hùng dòng giống Việt Trấn giữ bờ Đông Hải, vinh quang đất nước ta.   Trai gái trải nhiều đời chung sức bảo vệ giang sơn, đã anh dũng đối đầu cơn quốc nạn, Trẻ già từng lắm phen sát vai giữ gìn đất nước cùng kiên trì chống [...]

04:38:am 20/01/14 | Đăng tại THƠ-TRUYỆN | Đọc tiếp »

Dân biểu Mỹ đỡ đầu tù nhân Đỗ Thị Minh Hạnh

Dân biểu Mỹ đỡ đầu tù nhân Đỗ Thị Minh Hạnh

Văn phòng Dân Biểu Chris Van Hollen (Dân Chủ, Maryland) cho biết là vị dân biểu này đã chính thức đồng ý đỡ đầu cho tù nhân lương tâm Đỗ Thị Minh Hạnh. Điều này xảy ra chỉ vài tiếng sau khi Bà Trần Thị Ngọc Minh, mẹ của Đỗ Thị Minh Hạnh, điều trần [...]

04:26:am 20/01/14 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Họa Nguyễn Thân

Họa Nguyễn Thân

Trong các loại tai họa, không có tai họa nào lớn bằng tai họa mất nước. Chống giặc khó một thì chống phản quốc, tay sai khó 10.

12:01:am 20/01/14 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »