WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:11:pm 14/01/14 Đăng ngày “January 14th, 2014”

Vua Quân chủ và Vua Cộng hòa

Vua Quân chủ và Vua Cộng hòa

. Ở cương vị Tổng thống, hành động cá nhân của ông cũng đã vi phạm đạo lý Cộng hòa vì hôn nhân vẫn còn là kỷ cương tối thiểu biểu hiện giá trị văn hóa Pháp.

04:11:pm 14/01/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Hồi âm bài viết của nhà báo Bùi Tín

Hồi âm bài viết của nhà báo Bùi Tín

Mấy lời tâm sự với nhà báo, tôi tin rằng ông không nghĩ bài hồi âm này là “hòn đất ném đi, hòn chì ném lại”

03:41:pm 14/01/14 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »