WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:51:pm 25/01/14 Đăng ngày “January 25th, 2014”

Đồng Vẩu và công hàm trọn gói

Đồng Vẩu và công hàm trọn gói

03:51:pm 25/01/14 | Đăng tại Biếm Họa, MEDIA | Đọc tiếp »

Chuyển hóa Dân chủ tại Việt Nam

Chuyển hóa Dân chủ tại Việt Nam

Trong bối cảnh Việt Nam hiện nay, thời điểm xẩy ra đột biến chính trị dẫn đến chế độ dân chủ chắc không còn xa nữa. Chúng ta cần theo dõi sát diễn biến trong và ngoài đảng CS trong những năm tới để lượng định xem chế độ dân chủ sẽ ra đời như thế nào, ôn hòa hay bạo động, và vào thời điểm nào. Đồng thời cũng để có những hành xử vừa thích hợp hoàn cảnh, điều kiện riêng vừa thích ứng kịp thời với mọi tình huống.

01:33:pm 25/01/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Vua không “bồ nhí”, như thượng uyển không hoa

Vua không “bồ nhí”, như thượng uyển không hoa

Đây là bài học cho các vị Chủ tịch Cộng đồng, Hội đoàn, Đảng phái Cách mạng của người Việt Nam hải ngoại nên học khi bị mất uy tín .

06:59:am 25/01/14 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Tự do cho dân, hòa giải dân tộc và dân chủ cho đất nước

Tự do cho dân, hòa giải dân tộc và dân chủ cho đất nước

  Sáng 11/5/2013, Hội nghị lần thứ 7 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI bế mạc, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đọc diễn văn tổng kết trong đó ông tuyên bố : “Đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị phải đồng bộ với đổi mới thể chế kinh tế.” Nghe “Đổi [...]

06:42:am 25/01/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Suy nghĩ về chuyện Hội Nhập tại Xã Hội Âu Mỹ

Suy nghĩ về chuyện Hội Nhập tại Xã Hội Âu Mỹ

Đáng kể nhất là vai trò của các nghiệp đòan công nhân trong việc bảo vệ quyền lợi chính đáng của tập thể giới lao động trong các công ty xí nghiệp.

05:55:am 25/01/14 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »