WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

2 Phản hồi cho “Thực chất cuộc chiến”

 1. Thiến Heo says:

  Miền Nam vừa đập cộng Tầu
  Vừa đánh cộng Bắc chư hầu đuôi sam
  Lại vừa đón đở sao kham
  Mặt trận giải phóng nó canh sau hè
  Ông Trời ngó xuống coi nè
  Đánh giặc phía trước nó ghè sau lưng !

  • tudo says:

   Đế quốc Tư Bản và Độc Tài Cọng Sản là : a) con đỉa…b ) con dắc… ,2 loài vật nầy sống được nhờ….HÚT MÁU để sinh tồn. Chúng chuyên bám vào thân thể của người ta và hút máu…. ! loại nầy sống dai và khó tiêu diệt chúng lắm….. !!!! .

Phản hồi