WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 03:17:pm 11/04/13 Đăng ngày “April 11th, 2013”

Trung Quốc trong trật tự thế giới

Trung Quốc trong trật tự thế giới

Một nước Trung hoa đang trỗi dậy với một chế độ độc tài và tư tưởng Đại Hán không hứa hẹn điều gì tốt đẹp cho nhân loại trong tương lai.

03:17:pm 11/04/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Thế Dũng, người đã kịp đến Berlin ngồi nấc

Thế Dũng, người đã kịp đến Berlin ngồi nấc

Tôi chỉ mới được đọc, tập thơ Từ Tâm và một số bài thơ đăng rải rác trên các báo của Thế Dũng. Nên chỉ có một vài nhận xét nhỏ về ông, không biết đúng sai thế nào.

01:22:pm 11/04/13 | Đăng tại ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Ngoại giao Panda

Ngoại giao Panda

Cho đến nay các sáng kiến ngoại giao đều đến từ Trung quốc. Sau ngoại giao bóng bàn (ping pong diplomacy) với Hoa Kỳ, ngoại giao Panda (Panda diplomacy) với Canada…

12:41:pm 11/04/13 | Đăng tại THẾ GIỚI | Đọc tiếp »

Truy bức đến ba đời?

Truy bức đến ba đời?

Nếu xét thấy ba đời nhà ông Huỳnh Ngọc Tuấn đều có tội trước pháp luật thì cứ mang cả ba đời ấy ra xét xử và cần thiết cứ xử trảm hết kể cả đứa cháu ngoại chưa tròn tháng tuổi như thời phong kiến cho hả dạ.

09:46:am 11/04/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bàn qua về hội chứng tuyệt đối trong “Chủ Nghĩa Duy Ác” của Marx [1]

Bàn qua về hội chứng tuyệt đối trong “Chủ Nghĩa Duy Ác” của Marx [1]

Vì sao Đảng cộng sản Việt Nam lại lờ tịt ngày giỗ tổ, không thèm thắp cho cụ cố tổ “thiêng liêng” của mình một nén nhang? Có phải Đảng cộng sản Việt Nam đã chủ động bỏ ngày giỗ tổ, dấu hiệu cho thấy Marx đã bị chính những người cộng sản Việt Nam khai tử? Họ chỉ còn dùng tên ông và chủ nghĩa của ông để làm bình phong giữ đặc quyền đặc lợi mà thôi.

12:01:am 11/04/13 | Đăng tại LỊCH SỬ-PHÁP LUẬT | Đọc tiếp »