WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:01:am 29/04/13 Đăng ngày “April 29th, 2013”

Đổi tên đèo, đổi tên đảng

Đổi tên đèo, đổi tên đảng

Hành tinh nầy được mấy nước dân chủ như Việt Nam? Phiếu xin ý kiến được đưa vào tận nhà tù để thỉnh ý kiến của tù nhân, hy vọng từ nhà tù thầy Sầm Đức Xương, sát thủ Luyện cho ý kiến thật nghiêm túc! Thấy màn đổi hiến pháp khá ăn khách, đảng rục rịch đổi tên nước, tôi thiết tưởng đảng đã cướp chính quyền.

12:01:am 29/04/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Thêm một chút, nghĩ về ngày 30/4

Thêm một chút, nghĩ về ngày 30/4

Khi phe thắng trận càng tổ chức lễ hội “hoành tráng” là càng cố che giấu sự yếu kém nội tại. Còn phe chiến bại, càng cố thu mình tưởng niệm, lại càng tỏ ra hồi sinh! Hình ảnh nón cối, dép râu biến mất nhường cho hình ảnh người dân mất đất mất nhà vì bọn tư bản Đỏ. Hình ảnh văn hóa thanh lịch của hòn ngọc Viễn Đông thay thế bằng khoe mẽ hợm hĩnh, rởm đời! Hình ảnh đơn giản “Tình đồng chí” thay bằng phách lối kênh kiệu.

12:01:am 29/04/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Tổng thống Putin nghĩ gì?

Tổng thống Putin nghĩ gì?

… con gấu Nga đã chọn bắt tay – không phải với con rồng mà là con rắn độc Trung Quốc vì thể nào cũng có ngày nó quay lại cắn người bạn đồng hành. Tuy đây có thể là bước tính giai đoạn nhưng những quyết định bán kỹ thuật quân sự cho Hoa Lục (cho dù biết trước rằng sẽ bị sao chép) cũng như khai thác để làm mất thế cân bằng giữa Tây Phương và Hoa Lục sẽ còn để lại hậu hoạn lâu dài về sau.

12:01:am 29/04/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Việt Nam ơi! 30 tháng 4 ngày ấy… bây giờ

Việt Nam ơi! 30 tháng 4 ngày ấy… bây giờ

Đã 38 năm rồi kể từ ngày giải phóng, những trí thức xuẩn động của Miền Nam, những gia đình ở Miền Bắc có con em sinh Bắc tử Nam và lãnh đạo Mặt Trận Dân Tộc Giải Phóng Miền Nam và Chính Phủ Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam, những ông bà Huỳnh Tấn Phát, Ung Ngọc Kỳ, Phùng Văn Cung, Nguyễn Đóa, Lưu Hữu Phước, Trần Bửu Kiếm, Trần Nam Trung, Nguyễn Thị Bình, Trương Như Tảng, Trần Văn Trà, Trịnh Đình Thảo và cả những kẻ ăn cơm Quốc gia, thờ ma cộng sản khác nữa… đã sáng mắt ra chưa?

12:01:am 29/04/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »