WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 05:16:pm 22/04/13 Đăng ngày “April 22nd, 2013”

Thư gủi bạn: Chúng ta là Tự Do

Thư gủi bạn: Chúng ta là Tự Do

Vì Chúng Ta là Tự Do. Tự Do trong quyền sống và quyền làm người của con người tiến bộ và có văn hóa, nên dầu có cuộc ngoại xâm từ ngàn năm trước, nó cũng không thể đồng hóa và triệt tiêu được sức sống riêng biệt, tự cường của Việt Nam.

05:16:pm 22/04/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Quyền con người – kinh nghiệm từ tôi

Quyền con người – kinh nghiệm từ tôi

Sự hiểu biết cho ta sự tự tin và dũng cảm. Tôi rất vui lòng nếu nhận được lời đề nghị giúp ai đó tìm hiểu về quyền con người. Nếu bạn có ý định, hãy mạnh dạn liên lạc đến tôi.

04:58:pm 22/04/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Nỗi buồn 30/4 và những nghĩ suy

Nỗi buồn 30/4 và những nghĩ suy

38 năm “giải phóng” thực sự trở thành 38 năm kinh hoàng của thời kỳ phong kiến-tư bản man sơ, hoang dã

04:40:pm 22/04/13 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »

Khi đảng Cộng Sản tự giải thể

Khi đảng Cộng Sản tự giải thể

Một tai họa cho dân Bulgaria là khi các đảng viên Cộng Sản tiếp tục nắm quyền thì họ có phương tiện để ngăn cản các kế hoạch cải tổ kinh tế, nếu đụng tới quyền lợi họ đang hưởng. Bulgaria còn bị hai tai họa khác diễn ra vì cuộc chuyển hóa từ độc tài sang dân chủ chậm chạp trong một thời gian quá dài. Một là nạn mất chất xám khi những người có học và giới chuyên gia bỏ nước ra đi rất nhiều; hai là các băng đảng tội phạm ngày càng mạnh vì xã hội bất ổn.

10:21:am 22/04/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »