WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 12:42:pm 02/04/13 Đăng ngày “April 2nd, 2013”

Phiên xử Đoàn Văn Vươn qua lời kể của LS Trần Đình Triển

Phiên xử Đoàn Văn Vươn qua lời kể của LS Trần Đình Triển

Đa số các bị cáo đều tố cáo trong giai đoạn điều tra bị đánh đập, bức cung, mớm cung, dụ cung. Có nhiều trường hợp đưa giấy trắng ép bị cáo ký khống vào.

12:42:pm 02/04/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Bị cáo phủ nhận chuẩn bị vũ khí chống lệnh cưỡng chế

Bị cáo phủ nhận chuẩn bị vũ khí chống lệnh cưỡng chế

Dáng vẻ mệt mỏi, anh trai của ông Vươn cho rằng tham gia vì “tình cảm gia đình”.

09:27:am 02/04/13 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Ngày đầu xét xử anh em ông Vươn

Ngày đầu xét xử anh em ông Vươn

Ghi nhận ở khu vực cho biết, các phóng viên ngoại quốc tác nghiệp bên ngoài cũng bị xua đuổi, ngăn cấm chụp hình.

08:40:am 02/04/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »