WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Tàu kiểm ngư 3X sẵn sàng nghênh chiến tàu lạ”

  1. Long Dick says:

    X: Kiểm là kiểm tra, ngư là cá. Tàu kiểm ngư là tàu kiểm cá … tra lội chơi dzậy mà
    Hà hà ! Dễ hỉu wá có cái dzì đâu mà thắc mắc !

Phản hồi