WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

2 Phản hồi cho “McCain đến Hà Nội”

  1. Choi Song Djong says:

    McCain sẽ có ý định đi tìm lại kỷ niệm xưa,nếu để ông ấy đi đâu tùy thích thì sẽ là cái nhục cho bọ chính trị,chẳng lẽ lại định hướng cho ông cựu tù binh nên đi những đâu để tránh khỏi những cảnh nhếch nhác.
    Hay là dẫn ông ấy đi thăm con phố ngậm tăm ở HN để ông ấy có được cái cảm giác khi bị người ta lôi kéo xồng xộc vào mấy quán ăn.Ô sẽ rất là thú vị sau một chuyến đi thăm người thắng cuộc bất nhân.

  2. BÀN LOẠN CUỐI TUẦN says:

    HAY ! HAY ! Nói nào ngay ta phải khen phải động viên đồng chi nào vẽ bức tranh này hay quá là hay nó quá là động cảm, ” siêu lập thể ” (Cubism ) hơn cả Picasso . Vậy đề nghị anh XXX, sao lại rồi gửi tặng J.Mc Cain cam đoan một Trọng Lú chứ 10 Trọng lú cũng chẳng làm gì được, ghế của anh sẽ vững như bàn thạch (?) . Vậy ta gợi ý để quí vị mần thơ ” chua ” cuối tuần mua vui : mặc dù tên cha căng chú kiết vẼ bức tranh này Cain không thèm biết, nhưng cũng coi như là Trọng lú tặng tính ” bỉ mặt ” Mc Cain ” lúc Cain ngã ngựa nhục nhã, thì nay XXX tặng lại bức ảnh này để rửa mặt ngụ ý cho Cain, khi Cain ” lên voi ” đừng quên tôi . Kỳ TT tới chắc chắn Mỹ sẽ phải thay ngựa để lấy lại uy tín của Mỳ trên chính trường quốc tế đang bị tụt dốc quá, y như hồi thay ngựa ” vua thổi kèn thổi ” loa” bìu-cờ-linh-Tơn .

Phản hồi