WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Thư ngỏ và sổ hưu

Thư ngỏ và sổ hưu

Thư ngỏ và sổ hưu

1 Phản hồi cho “Thư ngỏ và sổ hưu”

  1. Choi Song Djong says:

    Ai em đéo ngờ cái thằng cha 3 Bui này có những ý tưởng..độc đáo thiệt.Có chí khí,có chí khí,chớ không như cái đám cắt mạng tạp nham kia,tạp nham đến mức thâu nạp đến cả gã đao phủ Nguyễn Đắc Xuân và viết thơ kiến nghị xin xỏ lung tung.Cái thân phận khuyển mã không sao bỏ được.

Phản hồi