WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
|

Phải làm gì nữa?

hoi

Chế độ toàn trị độc đảng rất sợ các tổ chức độc lập và đối lập. Độc lập với đảng Cộng sản; đối lập với đảng Cộng sản. Vì họ muốn độc quyền lãnh đạo, một mình một chiếu, nắm trọn cả ba quyền lập pháp, hành pháp và tư pháp, thêm cả quyền lực thứ tư là quyền tự do ngôn luận.

Hiện nay Bộ Chính trị đã bắt đầu chuẩn bị cho Đại hội XIII của đảng CS. Ban Chấp hành Trung ương đảng đã cử ra ban dự thảo văn kiện đại hội, trong đó quan trọng nhất là bản Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Nếu như có chế độ đa nguyên, đa đảng như các nước dân chủ, chuyện chuẩn bị như trên hoàn toàn là chuyện nội bộ của mỗi đảng, nhưng ở Việt Nam nhân dân cần theo dõi sát sao các hoạt động của đảng CS vì họ tự nhận là lực lượng lãnh đạo duy nhất của đất nước, do đó cương lĩnh, chính sách của đảng CS tác động trực tiếp đến cuộc sống hàng ngày của mỗi người dân, mỗi gia đình, đến vận mệnh của mỗi con người và toàn dân tộc.

Từ đầu thế kỷ XX ở VN đã có nhiều tổ chức yêu nước chống thực dân Pháp giành độc lập bị chính quyền thực dân đàn áp tàn khốc như các tổ chức Duy Tân, Việt Nam Quốc Dân đảng. Sau khi đảng CS mang danh nghĩa Việt Minh cướp chính quyền tháng 8/1945, họ loại bỏ rồi đi đến tận diệt mọi tổ chức yêu nước đó, vu cáo cho là Việt gian, để nắm độc quyền lãnh đạo cho đến nay.
Bộ Chính trị đảng CS chủ trương tại Đại hội XIII sẽ tổng kết công cuộc Đổi mới trong 30 năm qua. Họ sẽ cố che dấu thất bại nổi bật của đổi mới là đã đổi mới nửa vời, khập khiễng, đổi mới về kinh tế mà bất động về chính trị, vẫn giữ nguyên chế độ toàn trị độc đảng, vẫn một mực không trả lại cho toàn dân quyền tự do lựa chọn người đại diện cho mình.

Không có gì phi lý bằng việc Bộ Chính trị 16 người nắm toàn quyền cai trị đất nước, đóng vai Ông Vua tập thể tự phong, tự cho có quyền hành không giới hạn,  không hề được bầu bởi lá phiếu cử tri trong xã hội. Tự mình Tổng Bí thư đảng CS tuyên bố Hiến pháp của đất nước phải phụ thuộc và nằm trong khuôn khổ Cương lĩnh của đảng. Ai bắt buộc đất nước phải nằm dưới sự cai trị của đảng CS? Ai cho phép đảng CS đứng trên Quốc hội dù Quốc hội do đảng CS dựng nên?

Trước Đại hội đảng lần thứ XII cuối năm 2010, một nhóm gần 30 trí thức đã góp ý thẳng thắn, tâm huyết, và bác bỏ bằng lý lẽ chặt chẽ chủ nghĩa Mác – Lênin, chủ nghĩa xã hội mác xít, chế độ độc đảng phi dân chủ, nền kinh tế lấy sở hữu quốc doanh làm chủ đạo. Nhưng lãnh đạo của đảng không chấp nhận một ý kiến nào của các trí thức tinh hoa trung thực ấy, cũng không trả lời một câu nào cho những ý kiến phản biện rất có giá trị ấy, trái lại họ vẫn cưỡng ép Đại hội XII kiên định 4 sai lầm chết người trên đây, thách thức lẽ phải, thách thức trí thức và toàn dân. Ngay sau Đại hội XII, nhóm trí thức nói trên lại họp để khẳng định chính kiến của mình, tiếp tục bác bỏ nội dung nguy hiểm của các văn kiện được Đại hội XII thông qua, nhưng những ý kiến tâm huyết này vẫn bị lãnh đạo coi là vô giá trị, với thái độ cao ngạo trịch thượng cố hữu.

Trong quá trình dự thảo bản Hiến pháp 2013, tập thể 72 trí thức nước ta lại ra Tuyên bố bác bỏ hoàn toàn bản dự thảo do Quốc hội thông qua, và đưa ra một dự thảo khác để toàn dân xem xét. Ngay sau đó bản Tuyên bố được 14.785 người ký tên tán đồng, nhưng không một ý kiến nào được chấp nhận. Bản dự thảo Hiến pháp 2013 cũ vẫn được Quốc hội bỏ phiếu với tỷ lệ 486/488 (2 phiếu trắng, không phiếu chống) sau khi đã được một cuộc họp của Ban Chấp hành Trung ương đảng CS thông qua. Lại một thái độ độc đoán, ngang ngược, áp đặt.

Gần đây lại có Thư ngỏ của 61 đảng viên kỳ cựu, cũng đều là trí thức loại xuất sắc của đảng, từng là giáo sư, viện trưởng, viện sỹ, chuyên viên bậc cao, cố vấn cho chính phủ, cho thủ tướng … nhắc lại những yêu cầu đã hoàn toàn chín muồi là từ bỏ hệ thống độc đảng toàn trị để chuyển hẳn sang hệ thống dân chủ pháp quyền, thực thi nền dân chủ đa đảng phổ cập, từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin đã lỗi thời, từ bỏ chủ nghĩa xã hội ảo tưởng, đồng thời đòi công khai hóa những thỏa thuận bí mật với Trung Quốc ở Thành Đô vào tháng 9 năm 1990, bảo vệ nền độc lập và toàn vẹn lãnh thổ, lãnh hải bằng cách đưa cuộc khủng hoảng biển Đông ra luật pháp quốc tế và mở rộng quan hệ hợp tác liên minh với các nước bạn bè thân thiết không hề có dã tâm bành trướng.

Đang có một phong trào hưởng ứng Thư ngỏ (TN 61) trên đây, đi cùng với phong trào Thoát Trung (thoát khỏi bọn bành trướng Trung Quốc) và Thoát Đảng (thoát ra khỏi Đảng CS vì đảng đã thoái hóa tự biến thành tay sai của ngoại bang, phản bội lại dân tộc và nhân dân).

Nhưng cũng có những ý kiến không mấy mặn mà với TN 61, cho rằng việc ký tuyên bố, kiến nghị, tuyên ngôn, thư ngỏ…vẫn chỉ là theo kiểu xin – cho, bị lãnh đạo khinh thị, ném vào sọt rác, không thèm đọc, chỉ là đấu tranh nửa vời, không có tác dụng, hoài công vô ích.

Có bài viết cho rằng dù cho có hàng chục thư ngỏ, tuyên bố với hàng vạn chữ ký thì đến Đại hội XIII, đường họ họ vẫn đi, Hiến pháp 2013 tệ hại vẫn tồn tại, chủ nghĩa Mác – Lê vẫn ngự trị, chủ nghĩa xã hội ảo ảnh vẫn là mục tiêu, Bộ Chính trị đảng CS vẫn là Ông Vua tập thể, nạn tham nhũng vẫn hoành hành hung hãn hơn; ta làm gì được nào? Mọi sự sẽ vẫn như cũ. Bế tắc vẫn hoàn bế tắc.

Có ý kiến cho rằng tình hình cực kỳ khó khăn nhưng không thể bó tay tuyệt vọng. Việc nên làm đầu tiên là thức tỉnh đông đảo nhân dân Việt Nam về nguy cơ thật sự nghiêm trọng của đất nước. Làm sao cho mỗi người Việt Nam nhận rõ là đất nước lâm nguy, thảm họa đến từ 2 hướng, bên ngoài thì bọn bành trướng hoành hành ngay ở cửa ngỏ, còn thâm nhập sâu vào mọi ngóc ngách, cho tay chân thân tín thâm nhập lên đến chức phó thủ tướng đầy quyền lực; bên trong thì lãnh đạo CS thoái hóa không phương cứu chữa, đảng CS muốn tồn tại phải thay đổi tận gốc, về học thuyết, từ bỏ chủ nghĩa Mác – Lênin, từ bỏ nền độc đảng toàn trị phản dân chủ, thật sự diệt tham nhũng từ « hổ đến ruồi » , thu hồi vô vàn tài sản bất minh trả về cho công quỹ.

Đồng thời cần công khai thách thức Bộ Chính trị xem họ có dám nhận tổ chức những cuộc trưng cầu dân ý công khai, công bằng trong toàn quốc có quan sát quốc tế về một số vấn đề cơ bản như:

· Có nên tiếp tục coi học thuyết Mác-Lênin là cơ sở lý luận chính trị cho nước ta không?

· Nước ta nên mang tên Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghia Việt Nam hay Nước Cộng hòa Dân chủ Việt Nam?

· Nước ta nên thực hiện nền chuyên chính của một đảng CS hay nền cai trị dân chủ của nhiều đảng bình đẳng theo luật pháp?

· Nước ta có nên thực hiện hợp tác chiến lược toàn diện, liên minh với các nước tôn trọng nền độc lập toàn vẹn lãnh thổ lãnh hải của nước ta hay không?

Nếu họ không chấp nhận quyền lực tối cao của nhân dân qua các cuộc trưng cầu ý dân trên đây, còn ghi những điều phi lý trên vào các văn kiện chính thức của Nhà nước và của Đại hội XIII, có nghĩa là họ sợ chính kiến của đông đảo nhân dân là bác bỏ đường lối chính sách của đảng CS, thì họ sẽ tự phơi bày bản chất xa dân, quay lưng lại với dân, tự phủ định bản chất chính đáng, chính danh của đảng CS.

Đến lúc ấy gần 20 tổ chức của xã hội dân sự, trong đó có hơn một chục blogger tự do, cùng với Văn Đoàn Độc lập VN, Hội Nhà báo Độc lập VN, 61 đảng viên CS kỳ cựu cùng với hàng vạn, hàng chục vạn hay hơn nữa đảng viên yêu nước thương dân đã phản tỉnh, hoàn toàn có lý để bắt tay nhau mở Hội nghị Diên Hồng của thế kỷ XXI, thành lập một tổ chức chính trị mới để tranh đua, đọ sức, theo ý dân có thể thay thế cho đảng CS tham gia lãnh đạo xây dựng, phát triển đất nước, lấy lá phiếu tự do của cử tri làm trọng tài tối cao.

Lúc ấy một sự kiện lịch sử sẽ xuất hiện, dựa vào quyền lập hội được các văn kiện quốc tế và hiến pháp công nhận, một Tổ chức chính trị cứu nước mang tên ví dụ như «Tập họp Dân chủ Việt Nam», hay như «Mặt trận Dân chủ Việt Nam», hay có thể là «Liên minh Dân tộc Dân chủ» sẽ đứng ra tham gia lãnh đạo đất nước.

Các đảng viên CS thật lòng yêu nước, thương dân, không bị nạn tham nhũng làm hư hỏng, sẽ hân hoan trả thẻ đảng CS, sung sướng đứng về phía nhân dân, tự hào ghi tên vào Tổ chức mới thân thiết của mình, cống hiến thực sự vào sự nghiệp cứu nước, phát triển đất nước phồn vinh, hòa nhập với thế giới dân chủ. Cả thế giới dân chủ sẽ hoan nghênh và hỗ trợ cao trào dân chủ của VN; cao trào dân chủ ở Trung Quốc với gần 100 triệu thành viên Pháp Luân Công sẽ bừng dậy đặt chế độ CS ở Trung quốc vào thế phòng ngự và suy yếu rõ rệt.

Tổ chức chính trị cứu nước mới sẽ có một dàn nhân sự hơn hẳn Bộ Chính trị, hơn hẳn Ban Chấp hành Trung ương đảng CS, hơn hẳn Quốc hội hiện tại, sẽ có hẳn một lực lượng cố vấn dày dạn, am hiểu nội tình và thế giới, một dàn nhân lực cầm quyền có trí tuệ, tâm huyết, có đạo đức, nghĩa là vừa có tâm vừa có tầm để nhân dân lựa chọn. Đảng CS muốn tồn tại buộc phải sửa mình cho trong sạch.

Cuộc thay đổi hoành tráng mà ôn hòa, sâu sắc không đổ máu sẽ đẩy bầy quan chức CS bất tài tham nhũng các cấp vào tình trạng vỡ tổ, vỡ ổ, run sợ sự vạch mặt, tố cáo của nhân dân. Lực lượng đàn áp trong tay họ sẽ buộc phải chuyển hướng theo nhân dân, chí ít cũng đứng trung lập để giữ mình, tránh bị nhân dân chỉ mặt là chống nhân dân, phản dân hại nước.

Không thể hài lòng dừng lại ở Thư Ngỏ 61 cũng như ở Tuyên bố về Hiến pháp 2013 có đến 14.785 chữ ký. Nhiều nhà bình luận cho rằng nếu dừng lại ở tuyên bố, kiến nghị, thư ngỏ như thế là rơi vào bẫy của thế lực cầm quyền ù lỳ, thối nát, giả câm giả điếc, là đấu tranh ấu trĩ, nửa vời, không có tác dụng, vô hiệu. Phải làm gì nữa ? Khi thời cơ lịch sử đến. Khi thời đại vẫy gọi. Nhân dân đang chờ đợi.

Blog Bùi Tín (VOA)

 

3 Phản hồi cho “Phải làm gì nữa?”

 1. Thanh Pham says:

  Tự vấn

  Trong hiện tại
  Cứ mỗi ba tháng
  Việt cộng phải trả nợ
  Một tỷ đô la!
  Bằng đô la!

  Ngoài ra còn lạm phát
  Nuôi sống đảng thổ tả
  Nhập cảng nguyên vật liệu
  Phải trả bằng đô la!

  Đào đâu ra đô la?
  Làm sao nó tồn tại?
  Nó sống là nhờ ta
  Nuôi chúng nó dài dài!

  Hỡi người Việt di tản
  Bạn cảm thấy xốn xang
  Việt cộng chúng tồn tại
  Nhờ đô la của bạn!

  Ta chạy trốn cộng sản
  Bởi vì chúng dã man
  Giờ ta nuôi bọn chúng
  Để phá nát giang san!

  Tận cùng sự lầm than
  Tồi tệ nhất lịch sử
  Còn cay đắng nào hơn
  Ta đang nuôi quỷ dữ!

  Bạn cảm thấy xót xa?

  T.Phạm
  http://sangcongpha1.wordpress.com/

 2. Dân Việt says:

  Giờ Cáo Chung Của Đảng
  Đảng Cộng sản tuy hết thời mạt vận
  Lá bùa thiêng Các Mác chẳng còn linh
  Cái thây ma hộ mạng đã trương sình
  Vẫn ngoan cố đoạ đày dân tộc Việt.

  Trót cỡi cọp, nên phải đành bám riết
  Buông tay rời là nát thịt tan thây
  Đảng bạo quyền chẳng biết tính sao đây
  Cứ nhắm mắt, cúi đầu, ôm cọp chạy.

  Đằng sau lưng, tiếng reo hò vang dậy
  Hàng triệu người phẫn nộ đã vùng lên
  Từ dân oan cho đến cả đảng viên
  Đang rượt đuổi con cọp già xã nghĩa.

  Bầy quỉ đỏ rơi vào nơi tử địa
  Bọn ma vương và bộ hạ tay chân
  Lòng khiếp kinh, ngoài mặt cố hung hăng
  Bởi xuống cọp chỉ còn là nước chết.

  Hộ vệ đảng, cả một đàn rắn rết
  Và một bầy chó sói hứa trung trinh
  Miệng hô to câu ‘còn đảng còn mình’
  Tay cướp bóc phiên chợ chiều sắp vãn.

  Trên lưng cọp, lão ma đầu lú lẫn
  Còn băn khoăn tự hỏi cọp về đâu?
  Bọn đàn em, từng nhóm, tụm vào nhau
  Bàn kế sách để chém vè thoát hiểm

  Nhưng vô ích, giờ cáo chung đã điểm
  Bầy sài lang rắn rết chợt tiêu tan
  Bọn ma vương, đứa chết, đứa ra hàng
  Thây Hồ tặc vứt vào nơi miệng cống.

  Mặt trời mọc, quê hương bừng sức sống
  Như chào mừng cuộc cứu nước thành công
  Dân tộc Việt, sau đêm dài tủi nhục
  Đã oà lên ca hát dậy non sông.

  Phan Huy MPH
  http://fdfvn.wordpress.com

 3. DÂN VIỆT says:

  Hỏi : ” PHẢI LÀM GÌ NỮA ? ” : ĐÁP ” Giải thể CS ” : ” —-Hiện nay Bộ Chính trị đã bắt đầu chuẩn bị cho Đại hội XIII của đảng CS. Ban Chấp hành Trung ương đảng đã cử ra ban dự thảo văn kiện đại hội —” : Ta nghĩ , trong tương lai rất gần thôi, nếu cs VN vẫn cứ còn ngoan cố không biết bảo nhau thì cs VN sẽ có ” tắm máu ” khi toàn dân toàn quân nổi dậy quay súng bắn vào đầu chúng . Đó là điều mà Mỹ không muốn xẩy ra nên mới có ” hiện tượng” Đại Tướng Martin Dempsey, Tham mưu Trưởng Liên Quân Mỹ sang Việt Nam ký kết thỏa ước ” huấn luyện ” quân sự hiện đại theo mô hình Mỹ cho QĐND của Bác và Đảng . Mà bước đầu là phải dậy Anh ngữ và nâng cao trình độ văn hóa cho họ điều này dứt khoát Mỹ sẽ không có khả năng ngoài chính người Việt ( dậy người Việt ). Nếu cần thì cả về lãnh vực quân sự vì hiện thời số các quân nhân Mỹ gốc Việt từ cấp Tướng trở xuống đang có mặt trong các quân binh chủng của Mỳ thừa khả năng huấn luyện cho họ. Như vậy nếu cái Đại Hội XIII của đảng cs VN sa;ng suốt biết xu thời mà bảo nhau ” giải thể ” ( tư từ tránh cảnh tắm máu khi dân quân nổi dậy ? ) . Người ta cứ thử nghĩ xem hàng loạt ” tướng tá Mỹ ( gốc Việt ) cả Ngụy trở về VN dậy dỗ : tình thầy trò thắm thiết, với bản tính dân Việt vốn ” nhất tự vi sư ” thì làm gì còn hận thù ? . Con đường Mỹ đi không phải chi chuyển trục mà còn chuyển cả hướng nữa , Hướng gì ? Hướng Đông để cản bước của nhừng con rối Nga ngố Tầu khựa chọc khuấy thiên hạ ? Thì VN và Nhật phải là 2 tiền đồn lẽ dĩ nhiên ?

Phản hồi