WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

1 Phản hồi cho “Cải cách ruộng đất”

  1. Nguyễn Trọng Dân says:

    Quân đội nhăn răng cần phải đình chỉ hoạt động chính trị của đảng phỉ cộng nô ngay lập tức để điều tra về tội ác Diệt Chủng của Đảng này trong giai đoạn Cải Cách ruộng Đất

    Còn phục vụ – nghe theo lời đoảng cộng phỉ là đồng phạm tội Diệt Chủng đó nhé

Leave a Reply to Nguyễn Trọng Dân