1 Phản hồi cho “Công lý XHCN”

  1. Saigon says:

    Cái nầy mới thật sự là căn nhà lý-tưởng của bọn đồ tể vgcs bán nước.Chúng thậ xứng đáng hưởng thụ thành quả chúng tạo ra…Hy-vọng người dân sẻ đạp cúng vào chổ nầy cho chúng được hưởng thụ và nhàn cư.

Phản hồi