WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

2 Phản hồi cho “Đèn cù và hang Pắc bó”

  1. Hồ Bác Cụ says:

    Họa sĩ BaBui vẽ hay thật!!! Mịa, nhìn bác đang “sung sướng huởng theo nhu cầu”, “CẮT CHỈ” mấy em sơn nữ, như thế ai mà không thèm được là “Cha già Dâm tặc” và tung hê chủ nghĩa Mác Lê????

Phản hồi