1 Phản hồi cho “Xin hãy giúp Hong Kong”

  1. Saigon says:

    Bọn cộng sản nào cũng bạo động và phản động…và cũng vì thói quên thú tính đó,chúng đội mủ người dân là thành phần “phản động”.Kẻ có võ khí trong tay thương là kẻ tấn công đối phương trước và cũng chính là kẻ phản động.
    Bọn cộng sản nào cũng chỉ có một ngu sách là chống lại dân tộc họ…và đó chính là kẻ phản động duy nhất trong một xứ cộng sản.

Phản hồi