WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
“Tác giả”

Một số nhận định về cuộc hội đàm Tập Cận Bình-Trương Tấn Sang

Một số nhận định về cuộc hội đàm Tập Cận Bình-Trương Tấn Sang

Lãnh đạo cộng sản Việt Nam cần nhận biết rằng, thay vì theo sau Trung Quốc, nếu họ chọn con đường dân chủ hoá trước Trung Quốc thì, với sự ủng hộ của nhân dân và thế giới dân chủ, họ sẽ thành công trong sứ mệnh bảo vệ và phát triển đất nước. Hãy hoà giải với những người bất đồng chính kiến, hãy lắng nghe và hợp tác với trí thức. Trung Quốc, nếu cũng tự thay đổi chế độ từ độc tài sang dân chủ, sẽ không bị cô lập và được thế giới đón nhận như một siêu cường. Khi đó họ cũng sẽ được sự kính trọng và ủng hộ của các nước Á châu. Biển Đông sẽ êm lặng. Thế giới sẽ hoà bình. Đây là cái message cần được gửi đến lãnh đạo và nhân dân Trung Quốc.

08:02:am 02/07/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Giáo sư, nhà văn Doãn Quốc Sỹ và Thư Ngỏ của 36 trí thức gửi lãnh đạo Việt Nam

Giáo sư, nhà văn Doãn Quốc Sỹ và Thư Ngỏ của 36 trí thức gửi lãnh đạo Việt Nam

Tôi xin chấm dứt bài minh xác này bằng một điều mong ước là mọi sự chống đối tôi và những người ký tên trên Thư Ngỏ sẽ chấm dứt.

05:18:pm 20/09/11 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Trước hiểm hoạ Trung Quốc: Kế hoạch hành động của người Việt hải ngoại

Trước hiểm hoạ Trung Quốc: Kế hoạch hành động của người Việt hải ngoại

Trong bài “Người Việt hải ngoại làm được gì trước hiểm hoạ Trung Quốc?” đăng trên một số trang mạng và báo chí Việt ngữ mấy tháng trước[i], tôi đã trình bày tổng quát về mối hoạ thường trực của Trung Quốc đối với Việt Nam qua các triều đại từ thời Tần Thủy Hoàng [...]

09:21:am 02/07/10 | Đăng tại NGƯỜI VIỆT 5 CHÂU | Đọc tiếp »

Việt Nam: Viễn tượng dân chủ hoá

Việt Nam: Viễn tượng dân chủ hoá

Trường hợp Việt Nam, vấn đề nhìn nhận và khoan dung với nhau không chỉ đặt ra giữa chính quyền và nhân dân trong nước. Nó còn là vấn đề giữa chính quyền trong nước và một cộng đồng hải ngoại

04:29:am 06/06/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »

Người Việt hải ngoại làm được gì trước hiểm hoạ Trung Quốc?

Người Việt hải ngoại làm được gì trước hiểm hoạ Trung Quốc?

Bằng mọi cách, cần phổ biến sâu rộng đến mọi giới nhân dân và quân đội những tin tức và tài liệu chính xác về tình hình Biển Đông, về những nguy hại của việc khai thác bô-xít Tây nguyên, khai thác rừng đầu nguồn, xây dựng đập nước ở thượng nguồn sông MeKong, những làng Trung Quốc trên lãnh thổ Việt Nam.

03:29:am 02/03/10 | Đăng tại VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »