Home » 12:58:am 13/09/08 Đăng ngày “September 13th, 2008”

Tâm thư: Toạ kháng

Tâm thư: Toạ kháng

Trong suốt chiều dài lịch sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, hàng hàng lớp lớp các thế hệ tiền nhân cống hiến cuộc đời, mạng sống của mình cho sự nghiệp cứu nước và dựng nước. Giải giang sơn gấm vóc mà chúng ta có được ngày hôm nay đã nhuộm thắm mồ [...]

12:58:am 13/09/08 | Đăng tại QUAN ĐIỂM | Đọc tiếp »