WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 06:20:pm 18/07/10 Đăng ngày “July 18th, 2010”

Mùa bầu cử ‘êm ắng’ ở Việt Nam

Mùa bầu cử ‘êm ắng’ ở Việt Nam

Tác giả: Ernest Z. Bower (theglobalist.com) Nguồn internet Việt-Nam đang ở trong một tư thế chính trị cam go nhất trong lịch sử Đảng Cộng sản, tương đương với 4 tháng cuối cùng trong chuyện tranh cử tổng thống của Hoa Kỳ. Tuy vậy, trong khi tên tuổi của những nhân vật sắp nắm quyền [...]

06:20:pm 18/07/10 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ | Đọc tiếp »