WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 02:56:pm 02/12/13 Đăng ngày “December 2nd, 2013”

Từ Nguyễn Chí Thiện đến Nguyễn Đắc Kiên

Từ Nguyễn Chí Thiện đến Nguyễn Đắc Kiên

Nguyễn Đắc Kiên đã tiếp nối tinh thần của Nguyễn Chí Thiện ..Nguyễn Chí Thiện vì thế.. Anh chưa chết.

02:56:pm 02/12/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, ĐIỂM SÁCH | Đọc tiếp »

Quyền thổi còi

Quyền thổi còi

Để xem trong Hội đồng Nhân quyền cao quý ở New York, đại diện chính quyền VN sẽ chống chế ra sao khi họ đã buộc phải cam kết tôn trọng nhân quyền đúng theo những chuẩn mực quốc tế của LHQ

02:36:pm 02/12/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Những đảng viên đã “sáng mắt, sáng lòng” đang tiến hành một cuộc cách mạng thầm lặng ở Việt Nam

Những đảng viên đã “sáng mắt, sáng lòng” đang tiến hành một cuộc cách mạng thầm lặng ở Việt Nam

(Reuters) – Việt Nam ngày nay không phải là những gì mà một Lê Hiếu Đằng trai trẻ từng hy vọng khi ông gia nhập Đảng Cộng sản 40 năm trước với khát khao giải phóng và tái thiết một đất nước bị tàn phá bởi hàng chục năm chiến tranh dưới sự chiếm đóng [...]

04:02:am 02/12/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Dân đen lý sự

Dân đen lý sự

Nhà nước bóc lột người dân đến tận xương tuỷ, bất công nghịch cảnh tràn đầy, đồng thời còn cướp đi các quyền căn bản của con người. Vậy mà muốn người ta “Sống vui sống khoẻ” được sao? Quả là khó lắm thay! Khó lắm thay!…

03:41:am 02/12/13 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »

Nhân quyền không tự nhiên mà có

Nhân quyền không tự nhiên mà có

Nhân quyền, dân quyền là giấc mơ vàng của thanh niên Việt Nam và cũng là giấc mơ vàng của toàn thể dân tộc Việt Nam hiện nay.

03:30:am 02/12/13 | Đăng tại CHÍNH TRỊ-KINH TẾ, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »

Việc Trung Quốc lập ADIZ ở biển Hoa Đông

Việc Trung Quốc lập ADIZ ở biển Hoa Đông

Hiện giờ thì TQ đang hy vọng, Nhật đang thót ruột xem Mỹ sẽ phản ứng như thế nào.

03:24:am 02/12/13 | Đăng tại THẾ GIỚI, TIÊU ĐIỂM | Đọc tiếp »