WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 04:11:pm 13/09/16 Đăng ngày “September 13th, 2016”

Thư Trịnh Xuân Thanh gửi Bộ Chính Trị

Thư Trịnh Xuân Thanh gửi Bộ Chính Trị

Trịnh Xuân Thanh hôm nay cùng vợ và hai con nhỏ (hai con nuôi nhận ở trại mồ côi) đã đến một quốc gia dân chủ

04:11:pm 13/09/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »