WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » 10:05:pm 05/09/16 Đăng ngày “September 5th, 2016”

Obama hủy bỏ cuộc hội kiến với Tổng thống Philippine

Obama hủy bỏ cuộc hội kiến với Tổng thống Philippine

Tổng thống Barack Obama vừa hủy bỏ buổi họp với Tổng thống Rodrigo Duterte của Philippine tại Lào bởi vì Tổng thống Duterte đã gọi Tổng thống Obama là “thằng con của một con điếm” (son of a whore). Trước buổi gặt mặt Tổng thống Obama nói ông sẽ nêu những quan ngại về việc [...]

10:05:pm 05/09/16 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Thái Bá Tân, không thể sống trong im lặng

Thái Bá Tân, không thể sống trong im lặng

Có thể nói, kể từ ngày lập quốc, chưa có chế độ xã hội nào thối nát, con người vô cảm như hiện nay. Sự vô cảm ấy, làm con người trở nên yếu đuối, và đê hèn. Cả ngàn người viết, hàng vạn người mang danh học hành, bằng cấp, nhưng khó tìm ra [...]

01:46:pm 05/09/16 | Đăng tại TIÊU ĐIỂM, VĂN HOÁ-XÃ HỘI | Đọc tiếp »