WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 
Home » chính trường Việt Nam Bạn đang truy cập các tiêu đề tại Mây Từ Khoá “chính trường Việt Nam”

Quốc hội VN sắp phê chuẩn phó thủ tướng

Quốc hội VN sắp phê chuẩn phó thủ tướng

    Ngày 14/10, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết ngày 12/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân và việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nhiệm [...]

06:13:am 15/10/13 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »

Chính Trường VN trở nên sôi động vào lúc kinh tế dao động

Chính Trường VN trở nên sôi động vào lúc kinh tế dao động

Những chuyên viên cho rằng ông Dũng hành động như vậy để tự bảo vệ chính ông.

03:18:am 27/08/12 | Đăng tại THỜI SỰ-TIN TỨC | Đọc tiếp »