WordPress database error: [Expression #1 of ORDER BY clause is not in GROUP BY clause and contains nonaggregated column 'oldsite_dcvwp.wp_posts.post_date' which is not functionally dependent on columns in GROUP BY clause; this is incompatible with sql_mode=only_full_group_by]
SELECT YEAR(post_date) AS `year`, MONTH(post_date) AS `month`, count(ID) as posts FROM wp_posts WHERE post_type = 'post' AND post_status = 'publish' GROUP BY YEAR(post_date), MONTH(post_date) ORDER BY post_date DESC

 

2 Phản hồi cho “Gừng càng già càng cay”

 1. Gừng già says:

  Gừng càng già càng cay .
  Việt Cộng càng già,càng lú,càng ngu.
  ngu.si bán nước tội cực kỳ ngu
  Đã ngu còn lú thì làm sao trị
  chỉ còn có nước đem ra pháp trường.

 2. tt says:

  Vẽ thật hay, chỉ có kẻ bưng bô cho bọn Tàu ( gốc Bắc, biết “ní nuận”, già, nham hiểm, thích làm nô lệ) mới “lú” đầu trên củ gừng mang nhãn hiệu Tàu mà thôi!!!

Phản hồi